Bộ phần mềm Photoshop CS2 bản quyền miễn phí chính hãng Adobe

Adobe đã chính thức cho miễn phí bản quyền Bộ Phần Mềm Nổi Tiếng Photoshop CS2. Bài viết này Trà My Media sẽ chia sẻ ngay cho bạn đọc và quý khách download bộ phần mềm Photoshop CS2 9.0 bản quyền này về sử dụng.

photoshop-cs-8-thaiaiti-ban-quyen

Download bản Photoshop CS cho hiệu ảnh

Bản CS2 mà Adobe đang cho tải miễn phí có phiên bản cho Windows (từ XP trở lên là chạy ngon) và Mac OS X (Mac OS X chỉ có hỗ trợ v.10.2.8–v.10.3.8. PowerPC® G4 or G5 processor – Như vậy, người dùng Mac bắt buộc phải xài Snow Leopard trở xuống và phải cài Rosetta).

Creative Suite 2

Mac CS2_install_Mac.pdf
CS_20_IE_NonRet_D1.dmg.bin
CS_20_IE_NonRet_D2.dmg.bin
CS_20_IE_NonRet_D3.dmg.bin
VCS2.dmg
CS_2.0_IE_Extras_1.dmg.bin
Key : 1130-0412-8377-1896-9751-5759
Win CS2_install_Win.pdf
CreativeSuiteCS2Disc1.exe
CreativeSuiteCS2Disc2.exe
CreativeSuiteCS2Disc3.exe
VCS2.zip
CS_2.0_WWE_Extras_1.exe
Key : 1130-1414-7569-4457-6613-5551

 

Acrobat 3D 1.0 for Windows
Win AC3D_1.0_Volume_NACK_WWE.zip
Key : 1159-1414-7569-3493-5006-5653

 

Acrobat Standard 7.0
12001748.dmg
Key : 1016-0414-2428-7157-5404-6669
Win 22001904.exe
Key : 1016-1415-6379-6184-1333-2468

 

Acrobat Pro 8.0
Mac APRO8_Mac_WEB_WWEFG.dmg
Key : 1118-0416-1130-3724-2927-7040
Win APRO23_Win_ESD1_WWEFG.exe
Key : 1118-1414-1955-8737-8172-0350

 

Audition 3.0
Win ADBEAudition_loopolgy.exe
ADBEAudition_ESD1_WWEFGJIS.exe
ADBEAudition_loopolgy.7z
Key : 1137-1004-8571-6848-7845-8029

 

GoLive CS2
Mac GL_CS2_UE_NonRet.dmg.bin
Key : 1033-0415-6162-2671-3431-0993
Win GL_CS2_UE_NonRet.exe
Key : 1033-1418-1610-5696-5209-0095

 

Illustrator CS2
Mac AI_CS2_IE_NonRet.dmg.bin
Key : 1034-0416-0740-0527-2887-2375
Win AI_CS2_IE_NonRet.exe
Key : 1034-1415-6230-2341-2884-9398

 

InCopy CS2
Mac IC_CS2_UE_NonRet.dmg.bin
Key : 1036-0414-4367-5110-5897-2432
Win IC_CS2_UE_NonRet.exe
Key : 1036-1419-3531-6378-2148-9313

 

InDesign CS2
Mac ID_CS2_UE_NonRet.dmg
Key : 1037-0413-9961-4063-8457-1098
Win ID_CS2_UE_NonRet.exe
Key : 1037-1412-5094-8316-6812-7982

 

Photoshop CS2
Mac PhSp_CS2_English.dmg.bin
Key : 1045-0410-5403-3188-5429-0639
Win PhSp_CS2_English.exe
Key : 1045-1412-5685-1654-6343-1431

 

Photoshop Elements 4.0/5.0
Mac PSE4_Mac_WWE_ESD1.dmg.bin
Key : 1057-0410-8218-6295-1699-9560
Win PSE_5.0_WIN_ESD1_ENG.exe
Key : 1057-1414-3729-7573-7352-1206

 

photoshop-cs-8-thaiaiti-ban-quyen 2.0
Win PPRO_2.0_Ret-NH_UE.zip
Key : 1132-1280-4900-7476-5108-8019
Link gốc : http://www.adobe.com/downloads/cs2_downloads/index.html